Професорсько-викладацький склад кафедри Печать
Автор: Administrator   
13.06.2013 13:12

kafedra psih

 

На постійній основі на кафедрі психології працює 14 викладачів, з них мають науковий ступінь:

доктора наук – 1, професор  – 1, доцентів – 12, кандидатів наук - 13, старших викладачів – 1.

Тобто, доктори та кандидати наук складають 100 % від викладацького складу кафедри.  

Кадровий склад кафедри психології наступний:

Кузікова Світлана Борисівна – зав. кафедри – доктор психологічних наук, професор.

Бедлінський Олексій Іванович – кандидат психологічних наук, доцент.

Василевська Олена Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач.

Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент.

Дворніченко Лариса Леонідівна–кандидат філософських наук, доцент.

Єрмакова Наталія Олександрівна – заст. зав. каф. кандидат психологічних наук, доцент.

Мотрук Тетяна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Ніколаєнко Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент.

Пасько Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

Пухно Світлана Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент.

Тарасова Тетяна Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Усик Дмитро Борисович – кандидат психологічних наук, доцент.

Щербак Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент.

Щербакова Ірина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент.

 

kuzikova

Завідувач кафедри –

КУЗІКОВА Світлана Борисівна.

Доктор психологічних наук, професор, 

завідувач кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

 

 

Народилася в м. Суми. Закінчила Київський педагогічний інститут імені О. М. Горького (нині − Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). У 2000році захистила кандидатську дисертацію «Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків», у 2012 –  докторську дисертацію «Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці». Вчене звання доцента одержала у 2003 р., професора – у 2014. З 2009 р. є членом-кореспондентом Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню «Психологічна акмеологія». З 2015 р.– академік Академії Наук Вищої Освіти України по відділенню «Психологія».

Сфера наукових інтересів– психологія самоактивності, суб’єктності, саморозвитку особистості; проблеми психологічного здоров’я та психологічної допомоги.

Розробник авторського підходу «Вікова психокорекція», психологічної концепції становлення та формування суб’єкта саморозвитку, системи підготовки фахівців до психокорекційної діяльності.

Творчий доробок С.Б.Кузікової становить понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Серед них – одноосібна монографія («Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці», 2012); розділи в п’яти колективних монографіях («Змістові інновації в магістерській підготовці соціальних педагогів», 2013; «Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток», 2014; «Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток», 2016; «Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика», 2015; «Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика», 2017. Є редактором двох останніх). Видано одинадцять навчальних посібників, у т.ч. чотири – з грифом МОН України («Теорія і практика вікової психокорекції», 2006, 2008, 2013, 2014, 2015; «Вікова психокорекція», 2008; «Техніки вікової психокорекції», 2008; «Основи психокорекції», 2012). В серії навчальних посібників запропоновані система та психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності, в основу яких покладено авторську концепцію становлення суб’єкта саморозвитку («Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності», 2011; «Психокорекційна практика», 2011; «Психологія саморозвитку», 2011); результати теоретико-прикладних розробок впроваджено в навчально-виховний процес понад тридцяти ВНЗ України.

Є членом редакційної колегії Наукового вісника Херсонського державного університету (серія Психологічні науки), теоретико-методологічного та прикладного психологічного журналу «Психологія особистості» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Українського теоретико-методологічного соціо-гуманітарного часопису «Психологія і суспільство». Рецензент більш ніж десяти навчальних посібників, близько десяти одноосібних і колективних монографій, п’яти збірників наукових праць, більш ніж двадцяти навчальних програм, близько п’ятдесяти авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук, офіційний опонент більше п’ятнадцяти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата психологічних наук.

Учасник і доповідач науково-практичних конференцій і конгресів з проблем психології як в Україні, так і за її межами (Болгарія, Польща, Росія, Чехія та ін.). Є організатором низки всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, серед яких І–ІІ Міжнародні та ІІІ Всеукраїнська науково-практичні конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя» (2015,2016,2017рр.); VI–VIIІ Міжнародні науково-практичні студентські конференції «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді» (2015,2016,2017р.р.); І та ІІ Всеукраїнські науково-практичні конференції студентів, аспірантів, молодих вчених та фахівців у галузі психології «Актуальні питання сучасної психології» (2015, 2016 рр.).

Член спеціалізованої вченої ради К64.053.08 в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди. Має досвід роботи в комісіях МОН з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців за спеціальностями «Психологія» і «Практична психологія» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка– 2013, Національний університет «Львівська політехніка»– 2015, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля– 2016, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»– 2017 та ін.). Запрошувалась і працювала головою Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю «Практична психологія» (Київський університет імені Бориса Грінченка).

Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2009, 2013), Подякою МОН України (2014), Почесними грамотами Академії педагогічних наук України (2009, 2017) та ін.

Перехід на особистий сайт д.психол.н, професора Кузікової С.Б.

berlinskiy

БЕДЛІНСЬКИЙ Олексій Іванович– кандидат психологічних наук, доцент.

У 1993 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Географія та біологія». У 1996 р. закінчив спеціальний факультет практичної психології Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти». 1991‑2004 р.р. працював учителем та практичним психологом Голубівської ЗОШ І-ІІІ ст. 2004‑2007 р.р. навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. З 2007 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри психології СумДПУ імені А. С. Макаренка. Дисертаційне дослідження за темою «Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії» захистив у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 26.06.2008 р.

Нагороджений грамотами керівництва університету (2009 та 2014 роки) та грамотою управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації (2012 рік). 

Сфера наукових інтересів – психологія творчого мислення та психологія підлітка.

Основні положення наукових досліджень відображено у 50 публікаціях, серед яких навчальний посібник «Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків», 3 статті у колективних монографіях, 14 публікацій у фахових виданнях, участь у «Сьомій міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»» Мюнхен, 27-30 Жовтня 2016.

vasilevska ВАСИЛЕВСЬКА Олена Іванівна – кандидат психологічних наук, старший викладач

У 1988 році закінчила Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія дошкільна» і отримала кваліфікацію «викладач дошкільної педагогіки і психології, методист з дошкільного виховання».У 1991 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти» і отримала кваліфікацію «Практичний психолог в системі народної освіти».У 2008 році закінчила СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» і отримала кваліфікацію «Викладач вищого навчального закладу».

У СумДПУ працює з 2007 року. В 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю «Педагогічна і вікова психологія».

Керує студентськими науковими роботами, під її керівництвом студентка Грищенко К. у 2010 році зайняла призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Педагогічна і вікова психологія» і отримала диплом III ступеня.

Пройшла навчання на навчально-практичних семінарах «Аналітичний підхід у казкотерапії», «Аналітична інтерпретація символів», «Корекція емоційних розладів методами ігрової терапії», «Юнгіанська пісочна терапія», на курсах підвищення кваліфікації у рамках програми Кататимно-імагинативна психотерапія.

Тренер програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-Рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Коло наукових інтересів: зображувальна терапія, казкотерапія, проблеми збереження психічного здоров’я дітей і дорослих учасників навчально-виховного процесу.

Є автором 8 фахових статей, 11 – тез, доповідей на конференціях різного рівня, публікацій у журналах «Психолог», «Все для вчителя».

Відзнаки: переможець конкурсу у рамках проекту Благодійного фонду «Перше вересня» «Інформаційно-методичне забезпечення роботи педагогічних працівників з метою профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу в учнівському середовищі» (м. Київ, 2003 р.). Зайняла I місце у обласному конкурсі на кращу розробку навчально-виховного закладу з попередження будь-яких форм насильства щодо дітей та підлітків (2005 р.). Нагороджена грамотою Управління освіти Сумської обласної державної адміністрації, почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

vertel ВЕРТЕЛЬ Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукової роботи НН ІПП

Базова освіта: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2003 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія» (спеціаліст); у 2004 р. отримав спеціальність «Управління навчальним закладом» (магістр). У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Концепція свідомості у психоаналітичній традиції: філософсько-антропологічний аналіз», спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Отримав сертифікат учасника семінару з підготовки обласних педагогів-тренерів Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-Рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (19–30 травня 2004 р., м. Суми). Має сертифікат з гештальт-терапії «Вступ у гештальт-терапію / гештальт-консультування. Контакт із собою та з іншими», при Московському інституті гештальта та психодрами (період 01.11.2005 р. по 01.11.2006 р.), сертифікат № 3302. Пройшов навчання на проблемних курсах: «Базові технології нейролінгвістичного прагромування та їх використання в обистісно-орієнтованому навчанні» (2006 р. по 2007 р.), сертифікат № 000205. У 2011 р. отримав грант Фонду Джона Темплтона (John Templeton Foundation, JTF) для проходження курсів підвищення кваліфікації з 27.06.2011 р. по 09.07.2011 р в «Біблійно-богословському інституті св. апостола Андрія» (м. Москва), свідоцтво підвищення кваліфікації державного зразка Російської Федерації № 019–11/БН (за спеціальністю «Богослов’я та наука»).

Коло наукових інтересів: ірраціональні аспекти феномена свідомості і формування інтегративної парадигми свідомості, заснованої на даних міждисциплінарних досліджень гуманітарних і природничих наук: психологія, філософська антропологія, психоаналітична антропологія, феноменологія, філософія науки.

Основні публікації: Автор 55 наукових публікацій, серед яких: «Психодіагностика: практикум» (навчально-методичний посібник); «Філософія психоаналізу» (навчальний посібник); «Погляд на особистість у структурному психоаналізі» (розділ у колективній монографії). «Проблема часу у некласичній психології» (розділ у колективній монографії). Географія публікацій охоплює Україну, Польщу, Росію, Францію.

Має подяки від начальника управління у справах молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації (2008 р.), та ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2015, 2016 р.р.).

dvornichenko ДВОРНІЧЕНКО Лариса Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент

У 1994 р закінчила Сумський державний педінститут за спеціальністю «Музика», отримала кваліфікацію вчителя музики, а у 1998 р. – за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти», отримала кваліфікацію «Практичний психолог в закладах освіти». У 2011 р. захистила дисертацію за темою: «Професійна орієнтація у суспільстві ризику: тенденції самореалізації особистості у світі праці». Член Української Спілки психотерапевтів. Має сертифікат Вісбаденської Академії Психотерапії. Психолог–консультант з позитивної психотерапії. Учасник освітнього проекту Українського інституту Позитивної та кроскультурної психотерапії та менеджменту (програма майстер-курсу).

Коло наукових інтересів: професійна орієнтація особистості у трансформаційному суспільстві, самореалізація особистості у професійній діяльності, особливості роботи психолога-консультанта.

Є автором понад 30 наукових і 6 науково-методичних праць.

 ermakova ЄРМАКОВА Наталія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю: «Історія України, всесвітня історія, практична психологія» і отримала кваліфікацію вчителя історії України, всесвітньої історії, практичного психолога у закладах освіти. В СумДПУ працює з 2001 р. У 2003-2006 – навчалася в аспірантурі, у 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Психологічні особливості становлення довіри до себе в юнацькому віці» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України (науковий керівник: проф. Т.М. Зелінська).

 Єрмакова Н.О. керує студентською проблемною групою «Актуальні проблеми психології особистості» та студентськими науковими роботами, під її керівництвом студентки Грушко М.Г. у 2013 р. та Халіченко Д.О. у 2014 р. зайняли призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Педагогічна та вікова психологія» і отримали дипломи ІІІ ступеня.

Коло наукових інтересів: психологія довіри, самоцінність, самоставлення, самоприйняття особистості; психологія великої групи, нормативна поведінка особистості в групі; соціальні установки особистості.

Є автором 52 наукових і навчально-методичних праць (18 фахових статей, 18 - тез доповідей на конференціях різного рівіня, 1 розділ у колективній монографії, 15 навчально-методичних праць, 1 з яких має гриф МОН («Соціальна психологія», навчальний посібник у співавторстві з Т.М. Зелінською та Н.М. Ануфрієвою).

motruk МОТРУК Тетяна Олександрівна– кандидат психологічних наук, доцент

У 1994 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «викладач біології та хімії». У 2003 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія в системі освіти» і отримала кваліфікацію «Практичний психолог в закладах освіти». У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук на тему «Особливості прояву емоційних станів ігрозадежних юнаків та їх корекція».

Коло наукових інтересів: психологія залежної поведінки у юнацькому віці, кризова психологія.

Є автором понад 20 наукових і 3 науково-методичних праць.

 nikolaenko НІКОЛАЄНКО Сергій Олександрович– кандидат психологічних  наук, доцент
 

У 1980 році закінчив Харківський державний університет імені О. М. Горького. У 1986 році захистив дисертацію у спеціалізованій вченій раді науково-дослідного інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах близько тридцяти років, у тому числі, в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка – 23 роки.

 Ніколаєнко С. А. має численні наукові публікації, що пов’язані зі сферою його наукових інтересів:

 -психологією педагогічного спілкування; 

 - сугестивною культурою викладача; 

 - психологією педагогічних впливів.

pasko ПАСЬКО Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент

У 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Практична психологія та англійська мова», і отримала кваліфікацію «Практичний психолог в закладах освіти, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури». У 2008 р. захистила дисертацію на тему: «Світоглядно-філософські основи формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя». Науково-педагогічний стажз 2002 року складає 12 років.

Співпрацює з Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Сумської облдержадміністрації.Пасько К.М. співголова організаційного комітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді», входить до складу редакційної колегії збірки тез доповідей та виступів учасників зазначеної щорічної міжнародної науково-практичної конференції, здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Коло наукових інтересів: впливекстраполяційності цінностей сучасного суспільства на розвиток особистості,психологія релігії, арт-терапія, метод кататимно-імагінативної психотерапії.

Є автором ряду статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 2 монографій та навчально-методичного посібника з курсу «Психологія релігії», щорічно бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

 puhno ПУХНО Світлана Валеріївна– кандидат психологічних наук, доцент

У 1996 р. з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С.Макаренка за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи», кваліфікація – «Вчитель історії і методист виховної роботи». У 2004 р. закінчила факультет післядипломної та додаткової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кваліфікація – «Практичний психолог». Закінчила аспірантуру Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України м. Київ. Тема дисертаційного дослідження «Університетська психологія в Україні в І половині ХІХ століття». Кандидат психологічних наук з 2007 р. Дисертацію захистила 18.04.2007 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України (диплом ДК № 041826). В Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка працює з 2002 року.

За плідну науково-дослідну та науково-методичну роботу, відзначена у 2011 р. грамотою Сумської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки; у 2008, 2012, 2013, 2014, 2016 рр. – грамотами та подяками ректорату СумДПУ імені А. С. Макаренка; у 2011, 2015 рр. – подяками деканату фізико-математичного факультету.

Основні положення наукових досліджень відображено у 75 публікаціях, серед яких: статті у колективних монографіях наукових лабораторій СумДПУ імені А. С. Макаренка; наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України; опублікованих матеріалах міжнародних, всеукраїнських, регіональних та міжвузівських конференцій, семінарів та круглих столів; результати навчально-методичної роботи впроваджено у 12 виданнях.

Доцентом кафедри психології Пухно С. В.розроблено та впроваджено програму психологічного тренінгу-семінару «Самопрезентація особистісних та професійних якостей» в навчально-виховний процес фізико-математичного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка (2012-2017 рр.). Тренінгові заняття у 2011-2012 р. було включено в навчально-виховний процес ДВНЗ «УАБС НБУ» м. Суми, а також у 2013-2014 рр. – в діяльність Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Завданнями програми є розвиток комунікативної культури особистості, зокрема, – оволодіння вміннями та навичками встановлення контактів, ділової конструктивної взаємодії з партнерами по спілкуванню та діяльності. Програма рекомендована для студентів, молодих спеціалістів та, загалом, всіх бажаючих отримати комунікативні знання, навички та вміння.

 tarasova ТАРАСОВА Тетяна Борисівна- кандидат психологічних наук, доцент

Тарасова Т. Б. у 1975 році закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Біологія та хімія». У 1983 році, після закінчення навчання в аспірантурі НДІ психології АПН України, успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» на тему «Психологічні особливості ціннісного ставлення школярів до природи». Після повернення до інституту пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри. За весь час роботи проявила себе як талановитий, творчий працівник, який заслужено користується повагою у студентів та викладачів.

За сумлінну активну працю була неодноразово нагороджена:

у 2004 році нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України»;

у 2006 році отримала подяку голови Сумської обласної державної адміністрації;

у 2008 році отримала почесний нагрудний знак МОН України «Петро Могила»;

у 2009 році нагороджена Почесною грамотою АПН України;

у 2012 роцінагороджена грамотою МОН молоді та спорту України, грамотою мера м. Суми та почесним знаком "За видатні заслуги перед колективом СумДПУ імені А. С. Макаренка";

у 2014 році занесена на дошку пошаниСумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та нагородженанагрудним знаком АПН України «Ушинський К. Д.»;

у 2017 р. присвоєно почесне звання «Професор Сумського державного педагогічного університету імені А. С  Макаренка».

Протягом всієї роботи Т. Б. Тарасова постійно активно займається науковою діяльністю, присвяченою актуальним питанням сучасної педагогічної психології та педагогіки.

Має 202 публікації (на 1 січня 2015 року), з яких 24 експериментальних навчальних книги мають гриф МОН України (листи №1.4/18-Г-723 та №1.4/18-Г-725 від 10.08.2006),1 навчальний посібник для вищої школи (2013 р.) «Психологічна просвіта», та без грифу ще 12 навчальних та методичних посібників. Є автором численних науковихстатей.

Тарасова Т. Б. продуктивно працює з молодими науковцями, керує дипломними та магістерськими роботами, надає наукову допомогу вчителям загальноосвітніх шкіл.

Є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток». У 2002-2010 роках була керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток» (наказ Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації № 62 від 1.03.2002 р.). У межах цього експерименту досліджує індивідуальну планову тему «Формування психологічної культури учнів у моделі «Екологія та розвиток». Тарасовою Т. Б. організовано і проводиться семінар-тренінг «Спілкуємося ефективно: як?» та тренінг-семінар «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу» (в співавторстві).

usik УСИК Дмитро Борисович - кандидат психологічних наук, доцент

У 1998 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Історія України, всесвітня історія, практична психологія», кваліфікація – вчителя історії України, всесвітньої історії, практичного психолога у закладах освіти. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Психологічні особливості саморегуляції поведінки у дошкільників в сюжетно-рольовій грі» в Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди Міністерства освіти і науки України. З 2003 р. виконував обов’язки заступника декана з виховної роботи історичного факультету, з 2006 р. – заступника декана з виховної роботи соціально – гуманітарного факультету, з 2007 р. – заступника декана з виховної роботи факультету педагогіки та практичної психології, з 2010 р. – заступника директора з виховної роботи Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Коло наукових інтересів: психологія саморегуляції, диференційна психологія, психологія аномального розвитку в онтогенезі.

Є автором понад 20 наукових і науково-методичних праць.

cherbak ЩЕРБАК Тетяна Іванівна– кандидат психологічних наук, доцент

Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка у 2006 р. за спеціальністю, «Практична психологія та англійська мова» і отримала кваліфікацію «Практичний психолог в закладах освіти, учитель англійської мови та зарубіжної літератури». У 2013 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Розвиток образу Я у період репрезентації інтелекту особистості».

Коло наукових інтересів: можливості використання позитивної психотерапії в роботі практичного психолога; особливості розвитку образу «Я» дошкільників та молодших школярів; закономірності пізнавального розвитку дітей.

Є автором понад 20 наукових праць.

 
sherbakova
ЩЕРБАКОВА Ірина Миколаївна – к. філос. н., доцент, завідувач лабораторії методології практичної психології кафедри практичної психології СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Працює на кафедрі з 1 вересня 1997 року.

Захистила дисертацію за темою «Філософія подолання духовної кризи особистості засобами освіти в період глобалізації та інформаційної революції» за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

Коло наукових інтересів: історія і методологія психології, філософія психології, психологія духовності, психодіагностика професійного самовизначення; психологічний супровід професійної діяльності суб’єктів праці; професіографія.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед яких: 5 навчальних посібників, 16 начально-методичних праць, що використовуються в навчальному процесі з курсів «Профорієнтація та профвідбір», «Історія психології», «Психологія праці», «Методологічні та теоретичні проблеми психології». Учасник понад 40 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.

Основні публікації: «Психодіагностика професійного самовизначення особистості» (навчально-методичний посібник), «Психотехнології професійного самовизначення особистості (тренінги та рольові ігри у профорієнтації)» (навчальний посібник); «Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу «Психологія праці» (навчальний посібник), «Практикум з історії психології» (навчальний посібник); «Психологія праці : теоретичні і методологічні основи наукових досліджень» (навчальний посібник).

Викладає дисципліни: «Історія психології», «Філософія психології», «Методологічні та теоретичні проблеми психології», «Профорієнтація та профвідбір», «Психологія праці», «Загальна психологія».

Відзнаки: неодноразово була відзначена почесними грамотами адміністрації СумДПУ імені А.С. Макаренка за ефективну організацію науково-дослідної роботи студентської молоді, високу результативність та успішне керівництво студентською науковою роботою (2005 р., 2006 р., 2010 р.). У 2005 р. була відзначена почесною грамотою Управління освіти і науки Сумської державної адміністрації за багаторічну сумлінну роботу, високий професіоналізм, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів. У 2011 р. відзначена почесною грамотою ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка за високі показники у науково-дослідній роботі, відданість справі навчання і виховання студентської молоді. У 2012 р. отримала почесну грамоту ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка за плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців освіти. У грудні 2014 р. отримала відомчу нагороду від МОН України (Подяка МОН).

 
 

 

 

Обновлено 06.09.2018 07:58