Інформація для абітурієнтів

Онлайн-конкурс творчих робіт "Університет майбутнього"

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Видання 2013 року PDF Печать E-mail
Автор: Елена Король   
27.02.2017 19:49

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА 2013 РІК

Монографії:

 1. Кондратюк С.М. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в умовах реалізації здоров’язбережувального виховання молодших школярів. Творча спадщина А.С.Макаренка: осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу: [монографія] / за заг. ред. проф. А.А.Сбруєвої]. -Суми: Вид-во СумДПУ-ім. А.С.Макаренка, 2013. – 380 c. (авт. Частка 1 др. арк.)

 

Навчально-методичні посібники (для середньої школи, без грифа МОНУ):

 1. Колишкіна А. П. Екосвіт. Програмно-методичний комплекс з екологічного виховання учнів початкових класів: методичний посібник для вчителів початкової освіти / А. П. Колишкіна. – Суми : СумДПУ   ім. А.С. Макаренка, 2013. – 107 с. (4,5 др. арк.)
 2. Навчально-методичні посібники (для вищої школи; з грифом МОНУ):
 3. Рубан Л. І. Технології навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкове навчання» / Л. С. Левченко, Л. І. Рубан. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 148 с. (6,2 друк. арк.). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» педагогічних ВНЗ, для вчителів початкових класів. Лист № 1/9 – 790 від 11.11. 2013 р.) (6,2 др.арк.)
 4. Кондратюк С. М. Інтегрований підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя. – Суми : Сум ДПУ ім.. А. С. Макаренка, 2012. – 213 с. Гриф МОНУ (Лист № 1/11-20029 від 25.12.12р.) (8,9 др.арк)

Навчально-методичні посібники (для вищої школи; без грифа МОНУ) :

 1. Врадій К. М. Програма виробничої практики з інформатики у початковій школі.- Суми: Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 36 с. (1,1 др. арк.)
 2. Гаврило О.І. Дошкільна гігієна: навч.-метод. посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / Олена Іллівна Гаврило. – Суми, 2013. – 136 с. (7,1 др. арк.)
 3. Кондратюк С.М., Основи невропатології : вибрані питання : навчально-методичний посібник – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013–160 с. (8,1 др.арк.)
 4. Кондратюк С.М., Павлущенко Н.М. Основи здоров’я: матеріали до уроків 1-4 класів.Суми:. СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2013. – 247 с.(подано до Грифу) Авторська частка 10,4.
 5. Парфілова С.Л. Практикум з методики викладання української мови в початковій школі. Частина І. Навчання грамоти : для студентів спеціальності «Початкове навчання» / С.Л. Парфілова, Л.І. Рубан. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 146 с. (6,5 друк. арк.)
 6. Рубан Л. І. Виразне читання з методикою викладання в початкових класах: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Початкова освіта» / Л.І.Рубан. – Вид. 2-ге., переробл. - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 84 с. (3,5 др. арк.).  

Методичні рекомендації:

 1. Бобровицька С. Ф. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Методика викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності в початковій школі»: для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Початкова освіта» денної та заочної форми навчання. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 84 с. (3,3 др. арк.)
 2. Бутенко В. Г. Інструктивно-методичні матеріали до курсу «Художня праця» для студентів ІV курсу за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 6.010101 Дошкільна освіта / укл. Бутенко В. Г. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 160 с. (7,6 друк. арк.)
 3. Бутенко В. Г. Методичні рекомендації «Програма організації переддипломної практики в дошкільних навчальних закладах» для студентів V курсу за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта / укл. Бутенко В. Г. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 36 с. (1,6 друк. арк.)
 4. Бутенко В. Г. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Теорія і технологія розвитку дитячої художньої творчості»  для студентів V курсу за напрямом підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7.01010101 Дошкільна освіта / укл. Бутенко В. Г. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 60 с. (2,5 друк. арк.)
 5. Кондратюк С.М. Програма фахового атестаційного іспиту з педагогіки початкового навчання: для вступу за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів спеціальності 7.01010201 Початкова освіта (додаткова освіта) – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 24 с. (1 др. арк.)
 6. Кондратюк С.М. Невропатологія: методичні рекомендації до практичних та самостійних занять для студентів напряму підготовки 6.010105 «Корекційна освіта». – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 35с. (1,5 др. арк.)
 7. Кондратюк С.М. Педагогічна практика в початковій школі (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання). Метод. рекомендації. – Суми: СумДПУ ім.. А.С. Макаренка, 2013. – 53с . (2,2 др. арк.)
 8. Кондратюк С.М. Програма фахового атестаційного іспиту з педагогіки та методик викладання у початковій школі для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 36с. (1,5 др. акр.)
 9. Король О.М. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта, 6.010101 Дошкільна освіта, 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) / уклад. О. М. Король; СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Кафедра дошкільної та початкової освіти. – Суми : [ Вид-во СумДПУ  ім. А. С. Макаренка], 2013. – 49 с. (1,7 др. арк.)
 10. Павлущенко Н.М. Методичні рекомендації з вікової психології для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» // Суми: Сум ДПУ імені  А. С. Макаренка, 2013. – 122 с. (6,6 др. арк.)
 11. Харькова Є.Д. Дошкільна лінгводидактика : методичні рекомендації. – Суми: Сум ДПУ ім.. А. С. Макакренка. – 2013 . – 72 с. (3 др. акр.) 

Наукові статті:

у фахових виданнях :

 1. Алексєєв О.М. Диференційований тестовий контроль у загальному потоці студентів різних гуманітарних спеціальностей / О.М. Алексєєв, О.М. Король // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук., праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. фахове видання (подано до друку). (0,45 др. арк.)
 2. Білєр О.С. Теоретичні засади бінарний цілей методики навчання комп’ютерних технічних засобів студентів педагогічних університетів / О.С Білєр // Вісник запоріжського національного університету: збірник наукових праць. Педагогічні науки / Головний редактор Локарєва Г.В. – Запорізькийнаціональний університет. -2013. -№ 2 (20). – С. 112-117 (0,51 др.арк.) 
 3. Васько О.О. Дидактичні ігри у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / О.О. Васько, В.В. Кулик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 104–110. (0,5 друк. арк.)
 4. Врадій К.М. Інформаційні потреби студентів спеціальності «Початкове навчання», їх сутність і зміст // Гірська школа Українських Карпат: Наукове фахове видання з педагогічних наук. - №10, вересень, 2013. – С   (0,4 др. арк.)
 5. Гаврило О.І. Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині / Олена Іллівна Гаврило // Збірник наукових праць «Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова». – №18 (28). – серія 16 «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики». – С. 41-45.
 6. Гаврило О.І. Творчість педагогічного колективу ДНЗ у вихованні здорової дитини / Олена Іллівна Гаврило // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – СумДПУ імені А.С. Макаренка. – № 8 (26), 2012. – С. 368-374.
 7. Данько Н.П. Розвиток творчих здібностей молодших школярів під час інтегрованих занять. / Н.П. Данько // Серія педагогіка і психологія. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Випуск 643. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. С.38-44.
 8. Данько Н.П. Умови реалізації гуманістичного підходу на уроках музики в початковій школі. / Н.П. Данько // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки. – Випуск 109. – Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С.-40-50. 
 9. Данько Н.П. Умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу на уроках музики в початкових класах. «Современные аспекты культурного диалога: Россия – Украина» / Отв. ред. А.А. Предоляк. – Краснодар, 2013. –С.37-42.
 10. Дядченко Г. Епітет у структурі мовного портрета людини (на матеріалі поетичної мовотворчості кінця ХХ – початку ХХІ століття) / Г. Дядченко // Українська мова. - 2013. - № 4. − С. 103-113. (0,7 друк. арк.);
 11. Дядченко Г. Колір як портретна характеристика людини в українській поезії кінця ХХ – початку ХХІ століття / Г. Дядченко // Культура слова. Науково-популярне видання. Вип. 78. - Київ, 2013. - С. 85-92. (0,4 друк. арк.).
 12. Колишкіна А. П. Особливості формування екологічно доцільної поведінки в учнів початкової школи / А. П. Колишкіна / Вісник Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка». Випуск XL. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 111–114. (0,42 др. арк.).
 13. Колышкина А. П. Исследование уровней сформированности экологическицелесообразного поведения учеников начальной школы / А.П. Колышкина / Сибирский педагогический журнал (научно-практическое издание). – Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2013. – № 6. – С. 270–274. (0,42 др. арк.);
 14. Кондратюк С. М. Технологія організації сучасного уроку в початковій школі (С.260-266) / С. М. Кондратюк, Л. І. Рубан // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. – Вип.41. – Ч.2. – Ялта : РВВКГУ, 2013. – 316 с. (7 друк. арк.).
 15. Кондратюк С.М., Король О.В., Павлущенко Н.М. Проблема наступності дошкільної і початкової освіти / Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць. – Вип. 37. – Кривий ріг, 2013. – С. 322-326.
 16. Павлущенко Н.М.Гендерна абетка для педагогів початкової школи щодо реалізації гендерної складової у навчально-виховному процесі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, серія 17: Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 23 (25). – Київ. – Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 217 с. – С. 131-135. (0,35 др. арк.)
 17. Павлущенко Н.М. Гендерна соціалізація молодших школярів як умова збереження їхнього здоров’я // Гірська школа Українських Карпат: Наукове фахове видання з педагогічних наук. № 8-9. – Івано-Франківськ. – 2013. – 346 с. – С. 216-218 (співавтор С. М. Кондратюк); (0,35 др. арк.)
 18. Пушкар Л.В. Методологічні основи формування музичних компетенцій  майбутніх учителів початкової школи / Л.В. Пушкар // Серія: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. -  Вип. 41. - Ч. 2. – С. 209-215.
 19. Пушкар Л.В. Методи формування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Л.В. Пушкар // Сбірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск 14. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зболейко Д.Г., 2013. – С. 370-376.
 20. Рубан Л. І. Роль техніки мовлення в системі педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи / Л. І. Рубан // Наукові записки кафедри педагогіки. Збірник наукових праць. Випуск XXXІ. – Харків : Вид-во Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2013. – С.248-256. (0,4 др.арк.).
 21. Харькова Є.Д. Творча самостійна діяльність молодших школярів у контексті сучасної дидактики. / Харькова Є.Д. // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2013. – С. 150 – 157.
 22. Харькова Є.Д. Тенденції і перспективи трансформації перед дошкільної освіти в сучасному. / Харькова Є.Д. // Педагогіка вищої та середньої школи. Випуск № 37, Зб. наук. пр. – Криворізький національний університет, 2013. – С. 407 – 410.
 23. Харькова Є.Д. Умови оптимізації самостійної навчальної діяльності молодших школярів засобами педагогічної діагностики. / ХарьковаЄ.Д. // Гуманізація навчально-виховного процесу. Випуск № 61, Зб. наук. пр. – Славенськ, 2013. – С. 267 – 273.

у закордонних виданнях:

 1. Biler O. Teaching Methods of Using Interactine Whiteboard By Future Mathematics Teachers / O. Biler // Nauka i Studia [redactor: prof. dr hab. Koretskiy M.H.]. – 2013,Cena. NR 22(90) – p. 65-72 (0, 5 др.арк).
 2. Алексеев А.Н. Дифференцированное обучение информатике в педагогическом вузе / А.Н. Алексеев, Е.Н. Король //Открытое образование / Научно-практический журнал Информационные технологии в образовании и научных исследованиях. – ISSN 1818-4243. – №3 (98). – 2013. – С. 63-67. – Режим доступу  http://elibrary.ru/authors.asp. (0,45 др. арк.)
 3. Билер О.С. Методика обучения использованию интерактивной доски будущих учителей английского языка     / О.С.Билер // Научно-теоретический и практический журнал „Современный научный весник”, сер.: педагогические науки [за ред. Екимова С.В.] – 2013, Белгород: ООО „Руснаучкнига”. - №20 (159). – С. 93-102 (0,47 др.арк.)
 4. Врадий Е.Н. Взаимосвязь традиционных и информационных образовательных технологий // Инновационные информационыые технологи: Материалы международной научно-практической конференции. Том 1. / Гл. ред. С.У. Увайсов; Отв. ред. И.А. Иванов – М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013. – С.98-106. (0,6 др. арк.)
 5. Врадий Е.Н. Медиаобразование в системе профессиональной подготовки учителей начальной школы Украины: современное состояние и перспективы развития // Образовательные технологи ХХІ века: информационная культура и медиаобразование. ОТ’13: сборник статей международной научно-практической конференции / под. ред. С.И. Гудилиной, К.М. Тихомировой, Д.Т. Рудаковой. – СПб.: Нестор-История, 2013. – С.78-80. ( 0,2 др. арк.)
 6. Гаврило Е. Дни здоровья в детскомучебном заведении– путь к здоровому образу жизни детей / Елена Гаврило, Надежда Кордюк // Юбилейна международна университетска конференция «130 години предучилищно образование в България», 18-19 май 2012 г., Велико Търново. – Велико Търново. – 2012. – С. 258-261.
 7. Дядченко Г.Мовна естетика психологічного портрету людини в поезії Нью-Йоркської групи / Г. Дядченко // Україністика в Европі. & Німеччина і Україна: у 6 т. / за заг. ред. Дарини Блохин. – Тернопіль: Астон, 2013. – т. 6. Збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародного наукового Конгресу в Мюнхені (19-22 квітня 2013) / за заг. ред. Дарини Блохин. – Тернопіль: Астон, 2013. – 700 с. − С. 414-421. (0,7 друк. арк.).
 8. Кондратюк С.М. Рациональное питание как основная составляющая здорового образа жизни. Проблемы и перспективы дошкольного и начального образования: современный научный поиск [Текст]: материалы междунар. науч.-практической конф., посвящ. 35-летию факультета педагогики и психологии (Курск, 21–22 ноября 2013 г.) / редкол.: М.А. Лукина, С.А. Сеина (отв. ред.), С.В. Супряга (отв. секр.). – Курск: Курск. гос. ун-т, 2013. –  358-361 с. – ISBN 978-5-88313-816-3 (0,3 д.а.)
 9. Цёма С. П. Особенности проектирования здоровьесберегающего пространства общеобразовательного учреждения / С. П. Цёма // Новите предизвикателства пред образованието. – Университетско издателство «Паисий Хилендарски», 2012. – С. 111-115

в інших виданнях:

 1. Бутенко В.Г. Тенденції інноваційного розвитку сучасного дошкільного навчального закладу / В. Г. Бутенко // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників першої міжнародної (двадцять першої Всеукраїнської)  науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХI сторіччя» (13-18 травня 2013 р.). – Том 1. Науки гуманітарного циклу. – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 2013. – 54 с. [35-36]. (0,08 друк. арк.)
 2. Васько О.О. Використання проблемного викладу в математичній підготовці майбутніх вчителів початкових класів / О.О. Васько // Актуальні питання природничо-математичної освіти : Збірник наукових праць. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – № 1. – С. 114–120. (0,5 друк. арк.)
 3. Врадій К.М. Психолого-педагогічні передумови формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової ланки / Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 132-135.  (0,2 др. арк.) 
 4. Колишкіна А. П. Теоретичний аспект формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів / А. П. Колишкіна / Сучасний виховний процес : сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – Вип. 3. – С. 54–57. (0,42 др. арк.).
 5. Король О.М. Розробка технології диференційованого навчання інформатики в середовищі різних спеціальностей /Освітні інновації у вищих навчальних закладах: використання інформаційно-комунікативних технологій / О.М. Король // Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 червня 2013 року). Частина І. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2013. – С. 133-140. (0,35 др. арк.)

Тези конференцій:

 1. Білєр О. С. Принцип бінарності в методиці навчання комп’ютерних технічних засобів навчання студентів педагогічних університетів / О.С. Білєр // Материалы „ІХ-а международна научна практична конференция, „Новината за напреднали наука”, Сер.: Педагогические науки. – 2013. София „Бял ГРАД-БГ”. - Т.19. – С. 69-71. (0,18 др.арк)
 2. Білєр О.С. Дидактичний засіб як елемент методичної системи навчання комп’ютерних технічних засобів студентів педагогічних університетів / О.С.Білєр // MaterialyIXmezinarodnivedecko – praktickaconference „Vedeckypokroknaprelomutysyachalety – 2013”. – Dil 22. Pedagogika: Praha. Publishing House „Education and Science”. - P. 59-62. (0, 19 др.арк )
 3. Бутенко В. Г. Творча праця в аспекті спадщини А. С. Макаренка / В. Г. Бутенко // Творча спадщина в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 272 с. [95-96]. (0,08 друк.арк.)
 4. Васько О. О. Моделі контекстного навчання у вищій школі / О.О. Васько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2012 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. (0,1друк.арк).
 5. Врадій К.М. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу вищої школи // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-практичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2012 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. (0,05 др. арк.)
 6. Гаврило О.І. Гра у фізичному вихованні дошкільників / О.І. Гаврило // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття». – 11-12 березня 2013 р., СумДПУ імені А.С. Макаренка, м. Суми. – С. 135-137.
 7. Гаврило О.І. Емпатія як елемент підготовки вчителів у Німеччині / О.І.Гаврило// Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». – 1-2 жовтня 2013р., СумДПУ  імені А.С. Макаренка, м. Суми. – С. 24-25.
 8. Колишкіна А. П. Методика організації спілкування учнів початкової школи з природою / А. П. Колишкіна / Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2012 р. – Сумии : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 197. (0,04 др. арк.)
 9. Кондратюк С.М. Значення теоретико-практичної спадщини А.Макаренка для зміцнення здоров’я молодших школярів / Творча спадщина А.С. Макаренка у контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Суми: Вид-во СумДПУ-ім. А.С.Макаренка, 2013. – С.107-109.
 10. Кондратюк С.М. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей. Зб. матеріалів конф. - Суми: Вид-во СумДПУ-ім. А.С.Макаренка, 2013. – С.21-24.
 11. Кондратюк С.М. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців до впровадження базової програми «Я у світі» у практику роботи ДНЗ. // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013  (0,04 друк. арк.)
 12. Король О.М. Інноваційний погляд на диференційоване навчання інформатики в сучасному вищому навчальному закладі / О.М. Король // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 21-22 листопада 2013 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 196 с. (0,2 др. арк.)
 13. Павлущенко Н.М.Дослідження впливу основних чинників гендерної соціалізації на дітей молодшого шкільного віку // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2013 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. (0,4 др. арк.)
 14. Павлущенко Н.М. Традиційна стратегія виховання статі у спадщині А.С.Макаренка // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – 272с. – С.112-114. (0,05 др. арк.)
 15. Парфілова С.Л. Мотивація навчальної діяльності / С.Л. Парфілова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2012 р. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. (0,1друк.арк.)
 16. Пушкар Л.В. Моделювання як метод теоретичного дослідження музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних закладів/ Л.В. Пушкар // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методиченої роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 році. – Суми: видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 208-209 (0,04 др. арк)
 17. Рубан Л. І. А. С. Макаренка про місце книги в системі навчання і виховання молодших школярів / Л. І. Рубан // Творча спадщина А.С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 21 ст.: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. –116 с.  (4, 8 друк. арк.)
 18. Соколик Ж.В. Творча спадщина А.С.Макаренка контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнськогї науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м.Суми). – Суми: Вид-во, Суми: СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2013. – С.120-121. (0.08 др. арк.)
 19. Харькова Є. Д. Творча самостійна діяльність молодших школярів у контексті сучасної дидактики // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. (0,04 друк. арк.)
 20. Цьома С. П. Здоров’язбережувальний напрям виховання в педагогічній спадщині А.С.Макаренка / С. П. Цьома // Творча спадщина А.С.Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м.Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – С. 124-126
 21. Цьома С. П. Фактори валеологізації освіти Болгарії / С. П. Цьома // Наука і освіта  у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 року, м.Умань). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013. – Ч.2. – С. 208-210
 22. Цьома С. П. Здоров’язбережувальні технології в освітній системі Болгарії / С. П. Цьома // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (25-26 жовтня 2012 року м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – С. 59-60
 23. Данько Н.П. Компонентна структура інтегрованого навчання музики молодших школярів// Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 2012 р. – Суми : Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. (0,04 др. арк.)
Обновлено 27.02.2017 19:52