Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
Публікації лабораторії педагогічної творчості і освітніх технологій PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.04.2011 13:49
Найбільш важливі наукової праці
Кафедра як науково-педагогічний підрозділ університету має сталу наукову спрямованість на розробку проблем розвитку професійно-творчого потенціалу вчителя й учнів, яка в останні роки сконцентрована навколо колективної дослідницької теми: «Професійно-творча самореалізація особистості в контексті інноваційних освітніх технологій». У відповідності з цим науковим напрямком на кафедрі сформувалась наукова школа під керівництвом професора М. Лазарєва, спрямована на розв’язання окремих аспектів означеної проблеми.
За роки існування кафедри підготовлено й опубліковано понад 10 посібників для студентів, 7 підручників для школи з предмету «Музичне мистецтво» з грифом МОН України. Опубліковано понад 150 наукових статей, в більшості своїй – у фахових педагогічних виданнях. Серед 220 наукових і науково-методичних праць, підготовлених і опублікованих викладачами кафедри й аспірантами за цей період, відзначимо такі:
  • «Основи педагогічної творчості» (автор М. Лазарєв, 1995) – затверджений Міносвіти як навчальний посібник для студентів, аспірантів, учителів. Перше в Україні фундаментальне видання з педагогічної творчості, одержало схвальні відгуки АПН України, Київського і Харківського національного університету, Харківського педагогічного університету. Використовується у більшості педагогічних закладів країни. До друку готується друге видання, виправлене і доповнене новими розділами, експериментальними результатами та інноваційними технологіями – «Педагогічна творчість» у двох версіях – друкованій та електронній (спільно з кафедрою інформатики Сумського держуніверситету).
  • «Основи педагогіки» (автори М. Лазарєв, О. Собаєва, 2000) – навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти у двох версіях – друкованій та електронній (як програмований електронний підручник – dl.sumdu.edu.ua). Посібник нового покоління інтегрує інформаційний, проблемно-пошуковий, довідковий, тренінговий і контрольно-діагностичний матеріал для якісної перевірки і корекції знань і умінь за допомогою комп’ютерних технологій.
  • «Методика розв’язання педагогічних задач» (автор Л. Мільто, 2001). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. У навчально-методичному посібнику вперше ґрунтовно розкриті всі елементи технології аналізу та розв’язання педагогічних задач різних типів як основної складової професійної творчості вчителя. Користується великим попитом викладачів і студентів, готується 2-е видання посібника.
  • Підручники з музики із методичними посібниками для початкової школи та з музичного мистецтва (5-7 класи) – автор доц. О. Лобова. Підручники «Музика» для 2, 3 і 4 класів (видані за державним замовленням українською, російською, польською, угорською, румунською мовами) та «Музичне мистецтво» для 5 і 6 класів увійшли до переліку основної навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України.
  •  
  • «Екологічне виховання молодших школярів» (автор В. Лях) – серія статей у фаховому журналі Міносвіти і АПН України «Початкова школа» (2000-2001 рр. – всього 7 статей), програми з екологічного і краєзнавчого виховання для шкіл і вузів, брошури з цієї проблеми (1992-2002 рр.)
  • «Педагогічна практика» (автори Л. Рощупкіна, М. Лазарєв у співавторстві з викладачами кафедри педагогіки, 1999). Рекомендовано Міністерством освіти України як навчальний посібник для вищих педагогічних навчальних закладів.
  • «Гармонія розуму і серця» (автор Л. Рощупкіна, 2002) – навчально-методичний посібник у співавторстві з гуманістичного виховання дошкільників (за результатами довготривалого педагогічного експерименту під керівництвом ст. викладача кафедри Л.Рощупкіної).
  • «Перші кроки в риторику» (автор А. Уварова, 1997) – навчальний посібник і авторська програма для навчання риторики молодших школярів. Протягом 5 років апробовується автором у НВК № 29. Одержав схвальну оцінку спеціалістів, науковців, студентів під час педагогічної практики.
  • «Мистецтво виразного читання» (автори В. Будянський, Д. Будянський, 2001) – навчальний посібник для вчителів і студентів.
Удосконалення науково-методичної роботи
На кафедрі впроваджено евристично-модульну технологію навчання, яка пройшла експериментальне випробування в школах і вузі. Вона стала основою нової навчальної робочої програми за вимогами кредитно-модульного навчання. останніх розробок лекцій і практичних занять, педагогічної практики. Особливістю останньої є участь студентів у науково-дослідній роботі викладачів кафедри і вчителів-дослідників.
Кафедра веде науково-дослідну роботу на базі медичного коледжу, НВК 29, гімназії №1, ССШ №25. Відпрацьована і піддається експериментальній перевірці нова концепція класичної гімназії на базі особистісно  орієнтованих евристично-модульних технологій навчання й виховання (за окремим докладним планом дослідної роботи).
На рахунку кафедри підготовка і проведення 5 Всеукраїнських і міжнародних науково-педагогічних конференцій.
Кафедра протягом всіх років свого існування активно співпрацює з Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, школами нового типу, іншими науковими й навчальними закладами країни. На базі медичного коледжу, багатопрофільного ліцею при СумДПУ ім.А.С.Макаренка, ССШ №29 м.Суми з естетичним вихованням, ССШ №25, приватного благодійного оздоровчо-освітнього центру «Мурашка» проведено широкомасштабні педагогічні експерименти, результати яких використано в дисертаційних роботах, посібниках для студентів і вчителів, впроваджено в інноваційну практику навчальних закладів. Так, моделі і технології евристично-модульного навчання, екологічного виховання молоді, розроблені й апробовані викладачами СумДПУ ім.А.С.Макаренка, медколеджу, ССШ № 29 естетичного виховання, ССШ №25, ПБООЦ «Мурашка» вже кілька років підтримуються й застосовуються у педагогічній практиці і приносять позитивні результати у духовно-творчому зростанні учнів і студентів.
На кафедрі вперше у вітчизняній педагогіці:
1) проведено комплексне дослідження дидактичних умов творчої самореалізації необхідних компетенцій учителя, викладача, студентів, учнів у контексті інноваційних освітніх технологій (результати дослідження відображено у створених на кафедрі дисертаціях, навчальних посібниках, монографіях, наукових статтях і методичних рекомендаціях);
2) створено й запроваджено теоретичні й технологічні основи евристично-модульного навчання студентів і школярів (різні аспекти цієї проблеми розкрито у 6 дисертаційних дослідженнях викладачів і аспірантів кафедри);
3) теоретично розроблені й експериментально випробувані дидактичні моделі й технології комунікативної, евристичної, риторичної, професійно-артистичної, науково-дослідницької самореалізації майбутнього вчителя;
4) розроблено, апробовано й впроваджено в практику загальноосвітніх та позашкільних закладів інноваційні моделі творчої взаємодії дітей і дорослих у процесі туристсько-екологічної діяльності.
Кафедра впроваджує інноваційну модель неперервної педагогічної практики студентів на базі творчої співдружності вчителів, студентів та учнів, коли всі вони стають активними учасниками створення міні підручників з окремих тем (модулів) програми із залученням новітніх засобів і технологій навчання.
Співдружність кафедри педагогічної творчості зі своїми колегами з Київського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Харківського Національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка реалізується у проведенні спільних наукових конференцій (останні пройшли у 2004-2006 рр. у Києві й Харкові, в 2005, 2006 і 2008 рр. – у Полтаві, у 2004, 2006, 2008 рр. – у Сумах), у підготовці колективних посібників і монографій (зокрема, «Педагогічна майстерність. Тексти» (Полтава, 2004), «Лекції з педагогіки вищої школи» (Харків, 2006), «Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології» (Київ, 2006), «Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти» (Глухів, 2008).
Обновлено 26.11.2015 19:31