Інформація для абітурієнтів

СумДПУ-online


Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології,
ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ PDF Печать E-mail
Автор: Лариса   
26.02.2016 11:43

Курсова робота - один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів із нової навчальної дисципліни, застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсова робота відповідно до навчального плану спеціальності може бути складовою частиною залікового кредиту дисциплін або становити окремий заліковий кредит.

Якщо курсова робота є окремим заліковим кредитом, вона оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента. За виконання курсової роботи присвоюється кредити (2-3 кредити), вона оцінюється окремо за національною та 100-бальною шкалою ЄКТС.

Якщо курсова робота становить частину навчальної дисципліни, на неї виділяється 1 кредит на самостійну роботу.

Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою.

Захист курсової роботи, яка має міждисциплінарний характер, проводиться комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються у встановленому порядку.

Дипломний проект (робота) виконується на завершальному етапі навчання на бакалаврському або магістерському рівні вищої освіти і передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та виробничих завдань; розвиток навичок сомостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи). 

Студенту надається право обирати тему дипломного проекту (роботи), визначену випусковими кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Керівниками дипломних пооектів (робіт) призначаються науково-педагогічні працівники навчального закладу, які нають науковий ступінь та/або вчене звання. Один викладач може керувати не більш ніж 8 кваліфікаційними дипломними роботами, серед яких магістерських - не більше 5.

Тематика дипломних проектів (робіт), вимоги до структури та оформлення, критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою.

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється відповідно до "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка" (ухваленого на засіданні вченої ради 23.02.2015 р., протокол № 7).

Обновлено 15.04.2016 18:26